Stadgar

Stadgar för Glommens Båtklubb

 

Klubben bildades den 26 augusti 1976 och har sin hemort i Glommen, Falkenbergs kommun. Ursprungliga stadgar med senaste ändringsdatum 07-07-06 upphör att gälla från och med
2010-07-02
Nya stadgar antagna vid extra årsmöte 2010-03-13 samt vid årsmöte 2010-07-02 gäller från och med den 2010-07-03
Stadgarna ändrade . 2015-07-03; §3…………………………………………….

 

§ 1 Ändamål
Klubben är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att
Främja det lokala fritidsbåtlivets utveckling och anpassning till natur, miljö och samhälle
Främja kompetensutveckling inom båt- och sjöliv syftande till gott kamrat- och sjömanskap samt god sjösäkerhet
Medverka till säkra fritidsbåtar och säker hamn
Förvalta och utveckla hamnanläggningar och byggnader så att medlemmarnas intressen främjas
Bedriva gästhamnsverksamhet

 

§ 2 Medlemskap
2.1 Ansökan och antagning
Ansökan om medlemskap skall ske skriftligt till styrelsen vilken beslutar om antagning av ny medlem. Genom medlemskapet ansluter sig ny medlem till klubbens stadgar och ändamål.

 

2.2 Medlemskategorier
Medlemmar indelas i följande kategorier:
enskilda medlemmar f o m 18 år
ungdomsmedlem t o m 17 år
familjemedlem (familjemedlemmar med samma bostadsadress, alla registrerade i klubben)
hedersmedlem
Ansökan om medlemskap görs till kategorierna 1 – 3.
Medlem, som på ett förtjänstfullt sätt gagnat klubben, kan på medlems eller styrelsens förslag väljas till hedersmedlem. Beslut härom skall fattas på årsmöte eller extra årsmöte. Av kallelsen skall framgå att fråga om val av hedersmedlem står på dagordningen. Hedersmedlem är befriad från årsavgift. (Med årsavgift menas medlemsavgift)

 

2.3 Rättigheter
Medlem får utnyttja klubbens anläggningar och utrustning samt delta i klubbens verksamhet.
Medlemskap berättigar i sig inte till plats i av klubben disponerad hamn- eller uppläggningsanläggning.

 

2.4 Skyldigheter
Medlem som antagits, har genom inträdesansökan förbundit sig att följa klubbens stadgar, ordningsföreskrifter och i stadgeenlig ordning fattade beslut.
Medlem, som avsiktligt eller genom bristande aktsamhet skadar klubbens tillhörigheter är ersättningsskyldig.
Medlem är skyldig att delta i gemensamt arbete som beslutas av årsmöte, extra årsmöte eller styrelse. Arbete får ersättas av arbetsinsatsavgift. Vid behov är båtplatsinnehavare skyldig att delta i vakttjänst. Dispens kan medges av styrelsen. Tillämpning av gemensamt arbete och vakttjänst handläggs av styrelsen eller av styrelsen utsedd funktionär.

 

2.5 Utträde
Medlem som vill utträda ur klubben skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.
Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid kan, efter styrelsens prövning, anses ha utträtt ur klubben.

 

2.6 Uteslutning
På styrelsens förslag kan medlem av ordinarie eller extra årsmöte uteslutas ur klubben om medlem
Motverkar klubbens syften
Skadar klubbens intressen
Inte fullgör de skyldigheter som är stadgade
Gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom klubben att dess anseende äventyras.
För sådant beslut fordras minst 2/3 majoritet.
Av kallelsen till mötet skall framgå om ett uteslutningsärende skall behandlas. Till mötet, där sådant ärende skall behandlas, skall medlemmen som är föreslagen att uteslutas kallas skriftligen. Denna kallelse skall även innehålla styrelsens motivering till uteslutningen.

 

§ 3 Båtplatser
Klubben upplåter, i mån av tillgång, båtplatser i vatten eller för uppläggning på land till medlem i Glommens Båtklubb.
Erhållen båtplats får inte överlåtas eller hyras ut utan styrelsens medgivande. Båtplats får dock överlåtas till make, maka, sammanboende, barn eller annan familjemedlem, om denne är eller blir medlem i föreningen.
Styrelsen anvisar båtplats och kan, om styrelsen så finner lämpligt, ändra anvisad båtplats.
Båtplats, som innehavaren inte utnyttjar under viss tid, får under motsvarande tid utnyttjas av båtklubben.
Båtplatsinnehavare som ej tänkt sjösätta under kommande säsong skall meddela detta till styrelsen senast 1 maj under gällande säsong.
Båtplatsinnehavare som under minst 2 år inte utnyttjat sin båtplats kan, efter samråd med styrelsen och efter styrelsebeslut, sägas upp från sin båtplats.
Båtplatsinnehavare är skyldig att ha båten ansvarsförsäkrad.
Turordning till båtplats upprättas av styrelsen. Vid fördelning av båtplatser skall styrelsen i första hand beakta inträdesdatum i båtplats- eller byteskö.
Klubben äger ett antal sjöbodar. Dessa får utnyttjas i enlighet med gällande nyttjanderättsavtal.

 

§ 4 Beslutande instanser
Klubbens beslutande instanser är årsmöte eller extra årsmöte samt styrelsen.
Styrelsen i sin helhet, eller enskild ledamot som styrelsen utser, företräder klubben och fattar beslut mellan årsmöten utom i frågor som är uttryckligen förbehållna årsmöten. Se § 8.
§ 5 Verksamhetsår
Klubbens verksamhetsår omfattar kalenderår.

 

§ 6 Avgifter
Medlemsavgifter.
Grundavgift erläggs vid erhållande av båtplats och återbetalas då lämnad båtplats hyrs ut på
nytt eller efter beslut av styrelsen.
Båtplatsavgift erläggs i förhållande till båtplatsens storlek..
Arbetsinsatsavgift som erläggs vid ej fullgjord arbetsinsats.
Dessa avgifter fastställs av årsmöte eller extra årsmöte.
Extra uttaxering kan ske efter beslut på årsmöte eller extra årsmöte.
Avgifter för sjöbod beslutas av styrelsen.

 

§ 7 Betalning
Avgifterna skall vara klubben tillhanda före utgången av mars månad.
Om avgifterna inte inkommit i tid skall påminnelsefaktura skickas varvid en påminnelseavgift kan läggas till det ursprungliga beloppet.

 

§ 8 Klubbmöten
8.1 Årsmöte
Ordinarie årsmöte, som är klubbens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse, budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

 

8.2 Kallelse
Styrelsen skall tillställa medlemmarna kallelse till ordinarie årsmöte senast fyra veckor före mötet. Vidare skall kallelse jämte förslag till dagordning anslås på lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av klubben med annan förening, eller annan fråga som styrelsen finner vara av väsentlig betydelse för klubben eller dess medlemmar, skall detta anges i kallelsen.
Kallelse sker per post eller via e-post.

 

8.3 Förslag till dagordningspunkt/motion
Såväl medlem som styrelse får avge förslag att behandlas av årsmötet.
Förslag (motion) från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.

 

8.4 Dagordning
Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
Mötets öppnande
Fastställande av röstlängd för mötet
Fråga om mötet är behörigen utlyst
Fastställande av dagordning
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av protokolljusterare och rösträknare
Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
Styrelsens balans- och resultaträkning för det senaste räkenskapsåret
Revisorernas berättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Fastställande av
medlemsavgift – enskild medlem
medlemsavgift – umgdomsmedlem
medlemsavgift – familj
grundavgift
båtplatsavgift
arbetsinsatsavgift som erläggs vid ej fullgjord arbetsinsats
Stadgeändring
Fastställande av budget för det nya verksamhetsåret
Val av ordförande
Val av styrelseledamöter
Val av revisorer
Val av valberedning
Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
Övriga frågor
Avslutning

 

8.5 Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. Kallelse skall göras senast fyra veckor före mötet.

8.6 Rösträtt, beslut och val
Varje medlem som betalat gällande avgifter har rösträtt på möte.
Familjemedlemskap innebär en röst per familj.
Rösträtten är personlig men får utövas genom fullmakt för en (1) medlem.
Alla ärenden avgörs med enkel majoritet där inte annat föreskrivs i dessa stadgar.
Avgörande sker genom öppen omröstning utom då någon kräver sluten omröstning.
Vid omröstning, som inte avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av mötets ordförande.
Vid omröstning, som avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag som vinner efter lottning.

 

§ 9 Styrelse och förvaltning
9.1 Styrelsens sammansättning och val
Styrelsen väljs på ordinarie årsmöte och skall bestå av ordförande samt fem (5) ordinarie ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot
Ordförande väljs för ett (1) år. Ordinarie ledamot väljs för en tid av två (2) år. Två (2) ordinarie ledamöter väljs jämna år och tre (3) ordinarie ledamöter udda år.

9.2 Styrelsens skyldigheter
Klubbens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera av styrelsen särskilt utsedda personer.
Styrelsen sammanträder vid behov på ordförandens kallelse, dock minst fyra gånger per år.
Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och minst fyra är närvarande.
För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga som deltagit i beslutet och inte reserverat sig. Reservation skall antecknas i mötesprotokollet.
Det åligger styrelsen att:
Verkställa beslut fattade av årsmöte eller extra årsmöte.
Fördela arbetsuppgifterna inom styrelsen och till övriga funktionärer. Fördelningen skall
dokumenteras i form av arbetsbeskrivning och förvaras hos sekreteraren.
Bereda ärenden inför klubbmöten och arrangera dessa.
Representera klubben.
Förvalta klubbens egendom och medel.
Besluta om antagning av ny medlem.
Upprätta och uppdatera ordningsregler gällande för båtklubbens arrenderade område.
Före januari månads utgång ha överlämnat klubbens räkenskaper från föregående år till
revisorerna.
Upprätta nyttjanderättsavtal för sjöbod samt besluta om avgifter för sjöbod.

 

§ 10 Revisorer
Klubben skall revideras av en revisor och en revisorsuppleant. Dessa väljs av årsmötet för en tid av ett år.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper samt till årsmöte avge skriftlig revisionsberättelse och till- eller avstyrka ansvarsfrihet.

 

§ 11 Valberedning
Valberedning, bestående av två ordinarie ledamöter varav en sammankallande, väljs av årsmötet för en tid av ett år.
Valberedningens uppgift är att:
Till årsmötet lämna förslag på kandidater till de poster som enligt stadgarna är föremål för val och till övriga poster som eventuellt blir vakanta.
Motta nomineringar från klubbens medlemmar.
Själva aktivt söka lämpliga kandidater.
Vid föredragning på årsmötet även presentera övriga eventuella kandidater.

 

§ 12 Hamn och uppläggningsanläggningar
För förhållandena vid klubbens hamn- och/eller uppläggningsanläggningar finns särskilda av styrelsen utfärdade ordningsregler.

 

§ 13 Stadgeändring
Föreligger förslag till stadgeändring skall detta framgå av kallelsen.
För att ett ändringsförslag skall kunna antas måste det godkännas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande klubbmöten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte. Vid andra godkännandet kan paragrafen förklaras omedelbart ändrad.
§ 14 Skiljeklausul
Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Tvist mellan medlem och föreningen skall avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Skiljenämndens ordförandes kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.

 

§ 15 Klubbens upplösning
Förslag till klubbens upplösning kan endast behandlas på ordinarie årsmöte och detta skall framgå av kallelsen.
För beslut om upplösning fordras minst 2/3 majoritet på två klubbmöten med minst en månads mellanrum.
Har beslut om upplösning fattats, skall mötet ge styrelsen direktiv om hur man skall förfara med klubbens kvarvarande tillgångar och handlingar.

Lämna ett svar