Historia

Söndagen den 29 augusti 1976 sammankallade en interimstyrelse med John Andersson i spetsen till ett möte för att bilda Glommens Båtklubb. Detta hade föranletts av att det runt 1974 fanns ett nyvaknat intresse i och med att allt fler yrkesfiskare skaffade sig fritidsbåt. Först ut var Ture Bengtsson ”Haralds-Ture”. Då han fick flera efterföljare visade det sig att det inte fanns tillräckligt med kajplatser. Man fick då lägga sig på ”svaj” med boj och utlagt ankare i norra delen av hamnen. Detta var en nödlösning så nu väcktes tanken på att ordna en småbåtshamn inom befintlig fiskehamn. Det var inte bara småbåtsägare som funderat på detta för en dag kom Anders och Karl Johansson, ”Stättepågarna”, med ett förslag och en skiss på den del av hamnen som skulle lämpa sig till småbåtshamn.

Klubben bildades enligt ovan och man fastställde stadgarna där Båtklubbens ändamål var att i samråd med Fiskeristyrelsen verka för utbyggnad av en småbåtshamn och att på bästa sätt tillvarata medlemmarnas intressen.
Till den första styrelsen valdes John Andersson, Bengt Bengtsson, Göran Johansson, Anders Johansson och Bernt-Åke Andersson. Styrelsen huvudsakliga uppgift den första tiden var att bearbeta olika myndigheter och sökande av bidrag för utbyggnad. Man la fram ”Stättepågarnas” förslag om vilket område Båtklubben ville disponera i hamnen. Ett avtal skrevs med kommunen om detta område. Medlemmarnas intresse och myndigheternas positiva inställning gjorde att utbyggnaden kunde komma igång under sommaren 1977. Då som nu fanns aktiva motståndare till projektet men våra uppvaktningar hos fiskeristyrelsen gav positiv respons trots motuppvaktningar.  Muddring utfördes med grävmaskin och muddermassorna användes för att fylla upp strandkanten längs Glumstensvägen.

En brygga för 40 båtplatser placerades ut och ytterligare en brygga var under byggnad. Det kan nämnas att den första bryggan, som gick under namnet ”Monarkbryggan” köptes från Monark tillsammans med annan utrustning när Monark lade ner bryggtillverkning. Materielen lastades på flera lastbilar men när de skulle lämna Monarkområdet stoppades de och blev inlåsta av Monarks ekonomidirektör för att inte betalning var erlagd. Efter åtskilliga timmar och kontakter med sparbanken, som ställde upp med garanti, kunde så karavanen släppas ut. Detta materiel visade sig räcka till stomme för de fasta bryggor som senare skulle byggas utefter Glumstensuddens södra sida. Andra året fortsatte arbetet med bl a muddring med hjälp av en  flytande lastmaskin. Muddermassorna såldes till vägverket som var i behov av fyllning till ny dragning av E6 genom Smedjeholms mosse.

Klubben begärde också att få disponera den före detta reningsverksbyggnaden för användning till toaletter och duschutrymme. Ett litet utrymme kunde dessutom användas till förråd och klubblokal. År 1983 anslog kommunen 60 000 kr för ombyggnaden.  Runt 1980 hade båtklubben tillgång till ungefär 100 båtplatser. År 2005 är antalet medlemmar ca 130 men antalet båtplatser något färre på grund av att båtarna blivit allt större.

Vid ombyggnaden av fiskehamnen 1985 avtalades om platser för fiskare med mindre båtar i småbåtshamnen och kommunen införskaffade en pontonbrygga för ändamålet. Numera ägs hela anläggningen av Glommens Båtklubb.

Intresset för båtägande har varierat något sedan klubben bildades. De första 10-15 åren var i stort sett alla båtplatser uthyrda. Under 90-talet märktes en viss minskning av intresset och runt 15 platser var lediga. Under de senaste åren har dock intresset ökat markant och tendensen är allt större båtar vilket ställt till angenäma problem med båtplatser. För närvarande (febr. 2006) är det kö till båtplatser. Under de första åren var ”Gökotta” ett återkommande arrangemang med färder till hamnar i både söder och norr, 10-15 båtar gav sig iväg oftast på kristihimmelsfärdsdagens morgon. Detta bidrog till sammanhållningen i klubben och gjorde att många medlemmar ställde upp på återkommande arbetsdagar som alltid leddes av John Andersson.

Hans erfarenhet och entusiasm kan inte nog betonas i arbetet med att få en funktionsduglig småbåtshamn.

År 2000 inleddes en upprustning av småbåtshamnen då flera bryggor och pålar tjänat ut. En träpalisad som skyddade småbåtshamnen var angripen av sjömask och byttes ut mot en vågbrytande ponton. Ytterligare två betongpontoner införskaffades. År 2004 började båtklubben bygga sjöbodar som klubbens medlemmar kan disponera för förvaring av t ex fiskeutrustning. Stormen Gudrun i januari 2005, med sitt exceptionellt höga vattenstånd och höga vindhastigheter, orsakade stora skador i hamnen. Bryggor släppte från sina fästen och bodarna lyftes iväg av vattnet ett tiotal meter och skadades. I spåren av stormen gavs tillfälle till muddring och förstärkning av pirarna. Vi har nu en bättre och säkrare hamn med ett djup av 3m. En utökning av antalet platser pågår då vi förväntar oss att behovet ökar eftersom Glommens samhälle är stadd i stark utveckling och antalet hushåll ökar.

Vår målsättning är att alla som är i behov av båtplats ska kunna få det. Dessutom vill vi göra hamnen attraktiv för gästbåtar och andra som besöker vår hamn.

Ragnar Hällstorp
Ordf. Glommens Båtklubb