Årsmöte 2014

Glommens Båtklubb

 

Årsmöte 14-03-15 i Glommens Samlingslokal

Protokoll

 

§ 01. Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordföranden Ragnar Hällstorp.

 

§ 02. Fastställande av röstlängd

Röstlängden framgår av bifogad lista. 20 personer närvarande.

 

§ 03. Fråga om mötet behörigen utlyst

Besvarat med ja, mötet är behörigen utlyst.

 

§ 04. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

 

§ 05. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till ordförande valdes Ragnar Hällstorp och till sekreterare Wiggo Broodin.

 

§ 06. Val av protokolljusterare och rösträknare

Till protokolljusterare valdes Tore Gunnarsson och Joakim Hedin, tillika rösträknare.

 

§ 07. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes.

 

§ 08. Styrelsens balans- och resultaträkning för det senaste verksamhetsåret

Kassören föredrog balans- och resultaträkningen och efter att ett par frågor klargjorts godkände mötet balans- och resultaträkningen.

 

§ 09. Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes. Revisorn bifogade en kommentar där han efterlyser bättre uppföljning i styrelseprotokollen avseende resultatet av beslutade investeringar och utgifter över viss tidigare beslutad nivå.

§ 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattat.

 

§ 11. Fastställande av medlemsavgifter

Enskild medlem – 200:- (oförändrat)

Ungdomsmedlem – 50:- (oförändrat)

Medlemsavgift familj – 250:- (oförändrat)

Grundavgift – 6000:- (oförändrat)

Arbetsinsatsavgift – 1000:- (oförändrat)

Båtplatsavgift: Styrelsen, enligt uppdrag, har genomfört en förändring av uppdelningen av båtplatser, tidigare fanns ett stort antal av varierande storlek men dessa har nu reducerats till åtta (8). Beslut om båtplatsavgift och intervall togs av extra årsmöte 13-07-05. Mötet beslöt oförändrad avgift. Avgiften varierar nu mellan 1250 och 2500 kronor.

 

§ 12. Stadgeändring

Om stadgeändringsförslag finns ska detta framgå av kallelsen. Inga stadgeändringsförslag förelåg.

 

§ 13. Fastställande av budget för det nya verksamhetsåret

Kassören föredrog den nya budgeten. Denna godkändes.

 

§ 14. Val av ordförande för en tid av 1 år

Till ordförande valdes Ragnar Hällstorp (omval).

 

§ 15. Val av 2 styrelseledamöter för en tid av 2 år

Till styrelseledamöter valdes Leif Nordvall och Jan Pettersson (omval).

 

§ 16. Val av revisor samt revisorsuppleant för en tid av 1 år

Till revisor valdes Bengt Augustsson och till suppleant Wiggo Broodin (omval).

 

§ 17. Val av valberedning. 2 ledamöter för en tid av 1 år

Till ledamöter i valberedningen valdes Göran Persson och Christer Svensson (omval).

§ 18. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

En motion har inkommit angående medlemmars elförbrukning. Styrelsen föreslår att en årlig elavgift på 200 kronor debiteras båtplatser över 3 meter. Mötet godkände förslaget.

 

§ 19. Övriga frågor

Spolplatta, ny sanitetsbyggnad och möjlighet till toalettsugning diskuterades. Förslag och ritningar visades. Detta innebär en stor kostnad (ca 300 000 kr) och vi blir beroende av LOVA-bidrag. Ännu har inga beslut fattas. Handlingar för byggnadslov är under arbete.

Glommens samhällsförening har fått 25000 kr för ett projekt att utveckla Glommens samhälle. Föreningen har därför kallat till ett allmänt möte den 12 april kl 16.00 i Samlingslokalen. Ordföranden påminde om detta och uppmanade alla att delta och bevaka båtklubbens intressen.

 

§ 20. Avslutning

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

 

Efter mötet visade Ragnar ett antal bilder från en färd på kanalerna i Holland. Mycket uppskattat.

 

Vid protokollet

 

………………………………..

Wiggo Broodin

 

Justeras

 

………………………………………… ……………………………………..

Tore Gunnarsson Joakim Hedin

 

 

Lämna ett svar