Årsmöte 2013

ötesprotokoll för årsmötet i Glommens båtklubb, 2013-03-23

 

Närvarande: se bifogad röstlängd

 

§01. Mötets öppnande

Mötet öppnades av Sven Hämberg som hälsade alla hjärtligt välkomna.

 

§02. Framställande av röstlängd för mötet

Mötet svarade ja. Icke medlemmar välkomna men har ingen rösträtt.

23 medlemmar närvarande.

 

§03. Fråga om mötet är behörigen utlyst

Mötet svarade ja.

 

§04. Fastställande av dagordning

Mötet beslutade att befintlig dagordning kan fastställas.

 

§05. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Ordf. Sven Hämberg         Sekr. Leif Nordwall

 

§06. Val av protokolljusterare och rösträknare

Valdes Bengt Augustsson och Diana Hämberg.

§07. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

Verksamhetsberättelsen upplästes och godkändes.

 

§08. Styrelsens balans- och resultaträkning för det senaste räkneskapsåret

Diskuterades bygglovskostnader, bryggkostnader.

Balans- och resultaträkningen godkändes.

§09. Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse lästes upp och godkändes.

Beslutades att överskottet skall läggas i underhållsfond.

 

§10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beviljade styrelse ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

 

§11. Fastställande av:

Medlemsavgift – enskild medlem – samma som tidigare till 200kr.

Medlemsavgift – ungdomsmedlem – samma som tidigare till 50kr.

Medlemsavgift – familj – samma som tidigare till 250kr.

Grundavgift – samma som tidigare till 6000 kr.

Båtplatsavgift – fri båtplats till styrelsen.

Arbetsinsatsavgift som erläggs vid ej fullgjord arbetsinsats diskuterades. Försöka få de olika arbetsuppgifterna i arbetsgrupperna så likvärdiga som möjligt.

Styrelsen fick mandat att arbeta fram ny båtplatsavgift och ersättning

för utebliven arbetsinsats. Förslag läggs fram till sommarmötet som skall utlysas som extra årsmöte.

§12. Stadgeändring

Inga stadgeändringar föreslogs.

 

§13. Fastställande av budget för det nya verksamhetsåret

Budgeten bifogas i resultaträkningen.

Budgeten fastställdes.

 

§14. Val av ordförande för en tid av ett år

Ragnar Hällstorp valdes enhälligt till ordförande.

§15. Val av styrelseledamöter 3 st för en tid av 2 år

Omval för Christer Nilsson, Börre Audum och Håkan Olofsson för 2 år.

 

§16. Val av revisor samt revisionssuppleant för en tid av 1 år

Valdes Bengt Augustsson till revisor.

Valdes Viggo Broodin till revisorsuppleant för ett år.

 

§17. Val av valberedning, 2 ledamöter för en tid av 1 år

Valdes Christer Svensson och Göran Persson.

§18. Behandlingen av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

Inga inkomna motioner.

 

§19. Övriga frågor

Nya bryggan: Ragnar H och Christer N har anlitat bryggutläggare och några

bommar (13 st) är beställda, Ragnar H informerade om planeringen.

Hamnvärdar behövs.

Husbilar – avslag på bygglovet.

Bengt Augustsson framförde synpunkter på dokumentationen av olika projekt. T.ex. husbilsparkeringen och efterlyste sammankomster för gästhamnsvärdar.

Diskuterades husbilsparkering eller inte.

Diskuterades hamngruppen.

Diskuterades uthyrning av området till Kräftfestivalen.

Arbetsdagar: 6, 13, 27 april.

 

§20. Avslutning

Ordförande tackade för visat intresse och undertecknad tackade Sven för en

fin arbetsinsats och hälsar Sven välkommen som en 45-årig pensionär.

 

Vid protokollet

 

………………………………………..

Leif Nordvall, sekr.

 

Justeras:

 

………………………………………..                                         ………………………………………..

Bengt Augustsson                                                        Diana Hämberg

Lämna ett svar