Årsmöte 2016

Mötesprotokoll för årsmötet i Glommens båtklubb 2016-03-19
Närvarande se bifogad röstlängd.

§ 1. Mötets öppnande:
Mötet öppnades av Ragnar som hälsade alla hjärtligt välkomna.

§ 2. Framställande av röstlängd för mötet:
Mötet svarade ja. Icke medlemmar välkomna att yttra sig, men ingen rösträtt. 22 medlemmar närvarande.

§3. Frågan om mötet är behörigen utlyst:
Mötet svarade ja.

§4. Fastställande av dagordning:
Mötet svarade att befintlig dagordning kan fastställas.

§5. Val av ordförande och sekreterare för mötet:
Ordförande: Sittande, sekreterare: Bo Hansson.

§6. Val av protokolljusterare och rösträknare:
Valdes: Tore Gunnarsson och Roger Oddqvist.

§7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret:
Verksamhetsberättelsen genomlästes och godkändes och lades till handlingarna.

§8. Styrelsens balans och resultaträkning för det senast räkenskapsåret:
Diskuterades rampavgifter, eventuella avgifter för husbilar var även uppe till diskussion. Balans och resultaträkningen godkändes.

§9. Revisorernas berättelse:
Revisorerna godkändes utan uppläsning.

§10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen:
Mötet beviljade styrelse ansvarsfrihet.

§11. Fastställande av:
Medlemsavgift-enskild medlem-oförändrad.
Medlemsavgift-ungdommedlem-oförändrad.
Medlemsavgift-familj-oförändrad.
Grundavgift-oförändrad.
Båtplatsavgift-oförändrad.
Båttvättsavgift-oförändrad.
Elavgift för varje båtplats-oförändrad.
Utreda eventuell avgift i förhållande till båtplatsyta till nästa årsmöte.

§12. Stadgeändringar:
Inga stadgeändringar var aktuella.

§13. Fastställande av budget för det nya verksamhetsåret:
Budgeten bifogades i resultatsräkningen. Reparation av pontonbryggan är en stor post av en engångskaraktär. Budgeten fastställdes av stämman.

§14. Val av ordförande för en tid av ett år:
Håkan Olofsson valdes enhälligt till ordförande på en tid av ett år.

§15. Val av 3 st styrelseledamöter för en tid av 2 år:
Omval av Leif Nordvall och Jan Pettersson som valdes om för 2 år.
Nyval av Tomas Pilqvist som valdes för 1 år.

§16. Val av revisor samt revisionssuppleant för en tid av 1 år:
Bengt Augustsson valdes till revisor. Viggo Brodèn valdes till revisorsuppleant för ett år.

§17. Val av valberedning samt 2 ledamöter för en tid av 1 år:
Omval av Christer Svensson samt Göran Persson.

§18. Behandlingen av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner:
Inga inkomna motioner.

§19. Övriga frågor:
1. Bommarna som legat i över vintern, detta har fungerat bra, men vi bör ändå ta upp alla bommarna då och då.
2. Husbilarna och arrendeområdet. Vi ska verka för ställplatser på sikt.
3. Hummerfiskarna hade önskemål om att få ligga i någon vecka längre på hösten. Detta kan antagligen lösas om behovet uppstår.
4. Beläggning. Vad beträffar de små båtplatserna är inte hamnen fullbelagd, lediga platser finns. Däremot finns inga lediga platser, utan nästa stora investering blir att färdigställa sådana i sydvästra delen av hamnbassängen. Kassören är organisatoriskt ansvarig för båtplatserna.
5. Styrelsen skall undersöka om vi kan hitta någon annan uppställningsplats för båtkärror än hamnområdet.

§20. Avslutning:
Tillträdande ordförande avtackade Ragnar för sin insats som styrelseordförande och medlemmarna för visat intresse, och avslutade mötet.

Vid protokollet:

…………………………………………….
Bo Hansson sekreterare.

Justeras:

…………………………………………… …………………………………………….
Tore Gunnarsson Roger Odqvist

Lämna ett svar