Årsmöte 2015

Mötesprotokoll för årsmötet i Glommens båtklubb, 2015-03-21

 

Närvarande: se bifogad röstlängd

 

§01. Mötets öppnande

Mötet öppnades av Ragnar som hälsade alla hjärtligt välkomna

 

§02. Framställande av röstlängd för mötet

Mötet svarade ja. Icke medlemmar välkomna att yttra sig, men ingen rösträtt. 22 medlemmar närvarande

 

§03. Fråga om mötet är behörigen utlyst

Mötet svarade ja

 

§04. Fastställande av dagordning

Mötet svarade att befintlig dagordning kan fastställas

 

§05. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Ordf. Sittande

Sekr. Sittande

 

§06. Val av protokolljusterare och rösträknare

Valdes Tore Gunnarsson och Björn Sjöberg

§07. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

Verksamhetsberättelsen genomlästes och godkändes

 

§08. Styrelsens balans- och resultaträkning för det senaste räkneskapsåret

Diskuterades bryggkostnader. Gästbåtplatserna nådde nya höjder. Betongbryggorna har skrivits av i bokföringen. Balans- och resultaträkningen godkändes

§09. Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse lästes upp av Bengt Augustsson och godkändes.

 

§10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beviljade styrelse ansvarsfrihet.

 

§11. Fastställande av:

Medlemsavgift – enskild medlem – samma som tidigare

Medlemsavgift – ungdomsmedlem – samma som tidigare

Medlemsavgift – familj – samma som tidigare

Grundavgift – samma som tidigare

Båtplatsavgift – samma som tidigare

Båttvättsavgift – bestämdes till 200 kr per tvätt/båt

Extradebitering – bestämdes till 500 kr/medlem

Elavgift för varje båtplats – bestämdes båtplatser bredare än 3 m bet. 200

kr/år.

Förbereda avgift i förhållande till båtstorlek till nästa årsmöte.

 

§12. Stadgeändring.

Bestämdes tillägg §3. Båtplatsinnehavare är skyldig att ha båten

ansvarsförsäkrad

§13. Fastställande av budget för det nya verksamhetsåret

Håkan: Budgeten bifogades i resultaträkningen.

Budgeten fastställdes men med hänsyn till de ändrade debiteringarna

 

§14. Val av ordförande för en tid av ett år

Ragnar Hällstorp valdes enhälligt till ordförande

§15. Val av styrelseledamöter 3 st för en tid av 2 år

Omval för Christer Nilsson och Håkan Olofsson som valdes om för 2 år

Nyval för Bo Hansson som valdes för 2 år: (presenterade sig själv)

 

§16. Val av revisor samt revisionssuppleant för en tid av 1 år

Valdes Bengt Augustsson till revisor

Valdes Viggo Broodén till revisorsuppleant för ett år

 

§17. Val av valberedning, 2 ledamöter för en tid av 1 åt

Valdes Christer Svensson och Göran Persson

§18. Behandlingen av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

Inga inkomna motioner. (Extra utdebitering 500 kr är beslutat i § 11.)

 

§19. Övriga frågor

Diskuterades:

  1. Lösen till hemsidan eller delar av hemsidan eller endast en flik för medlemmarna. Jan skall lösa detta och skicka koden med fakturan.
  2. Väntelistan till sjöbodarna
  3. Husbilarna och arrendeområdet. Inget beslut för årsmötet.
  4. Myntduschens vara eller inte vara

 

§20. Avslutning

Ordförande avtackade Börre för sin arbetsinsats i styrelsen och medlemmarna för visat intresse och avslutade mötet.

 

Vid protokollet

 

 

………………………………………..

Leif Nordvall, sekr.

 

Justeras:

Lämna ett svar