Kallelse till Årsmöte

Glommens Båtklubb kallar till årsmöte lördag 25 mars kl.10.00 i Glommens Bygdegård.

Kaffe med bulle kommer att serveras.

Välkomna
önskar
Styrelsen

Dagordning enligt stadgarna:

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Fråga om mötet är behörigt utlyst.
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 6. Val av protokolljusterare och rösträknare för mötet.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 8. Styrelsens balans- och resultaträkning för det senaste räkenskapsåret.
 9. Revisorernas berättelse.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 11. Fastställande av:
  -medlemsavgift – enskild medlem.
  -medlemsavgift – ungdomsmedlem.
  -medlemsavgift – familj.
  -grundavgift.
  -båtplatsavgift.
  -arbetsinsatsavgift som erläggs vid ej fullgjord arbetsinsats.
 12. Stadgeändring.
 13. Fastställande av budget för det nya verksamhetsåret.
 14. Val av ordförande.
 15. Val av styrelseledamöter.
 16. Val av revisor.
 17. Val av valberedning.
 18. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 19. Övriga frågor.
 20. Mötets avslutning.