En kväll i juli

Vissa kvällar blir det ganska fullt men vi brukar alltid ordna till en plats. Hitintill har vi haft många besökare från Tyskland och Danmark men även svenskar hittar hit.

Nu är gästhamnen öppen

Nu är vår gästhamnen öppen och beredd att ta emot gäster, små eller stora båtar, de flesta får plats. Våra gästhamnsvärdar finns på plats eftermiddag / kväll och tar emot er och informerar om vad vi kan erbjuda. Välkomna!

Arbetsdag lördag 6 maj kl.09.00

På sista arbetsdagen för våren ska vi säkerställa att allt är i ordning och ser fint ut för både gäster och medlemmar.

Det innebär att våra utrymmen ska städas och iordningsställas inför säsongen.
Plantera nya blommor i våra växtlådor och mycket annat småpyssel.
Denna dag är det inte muskelkraft som efterfrågas utan lite lättare arbeten.

Korv med bröd, dryck och kaffe kommer att serveras.
Hoppas på en förmiddag med fint väder och trevlig gemenskap så går jobben lätt.

Arbetsdagen 1 april

Nu år årets första arbetsdag avklarad, tack vare god uppslutning och god maskinhjälp hann vi med allt som var planerat.

Nästa arbetsdag är planerad till 15/4 kl.09.00 men då C-brygggan måste förankras först kan vi bli tvingade senare lägga arbetet en eller två veckor. Besked kommer att finnas på hemsidan.

Bilder från första arbetsdagen.

Bommarna bärs fram och såtts på plats
David kör fram bommarna med sin lilla lastmaskin.

Kallelse till Årsmöte

Glommens Båtklubb kallar till årsmöte lördag 25 mars kl.10.00 i Glommens Bygdegård.

Kaffe med bulle kommer att serveras.

Välkomna
önskar
Styrelsen

Dagordning enligt stadgarna:

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Fråga om mötet är behörigt utlyst.
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 6. Val av protokolljusterare och rösträknare för mötet.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 8. Styrelsens balans- och resultaträkning för det senaste räkenskapsåret.
 9. Revisorernas berättelse.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 11. Fastställande av:
  -medlemsavgift – enskild medlem.
  -medlemsavgift – ungdomsmedlem.
  -medlemsavgift – familj.
  -grundavgift.
  -båtplatsavgift.
  -arbetsinsatsavgift som erläggs vid ej fullgjord arbetsinsats.
 12. Stadgeändring.
 13. Fastställande av budget för det nya verksamhetsåret.
 14. Val av ordförande.
 15. Val av styrelseledamöter.
 16. Val av revisor.
 17. Val av valberedning.
 18. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 19. Övriga frågor.
 20. Mötets avslutning.